Publications


arXiv Preprints

 1. R. Liu & H. Yu, "Federated Graph Neural Networks: Overview, Techniques and Challenges," arXiv preprint arXiv:2202.07256, 2022.
 2. Y. Shi, H. Yu & C. Leung, "Towards Fairness-Aware Federated Learning," arXiv preprint arXiv:2111.01872, 2021.
 3. P. S. Kyaw & H. Yu, "Personalised Federated Learning: A Combinational Approach," arXiv preprint arXiv:2108.09618, 2021.
 4. L. Lyu, H. Yu, X. Ma, L. Sun, J. Zhao, Q. Yang & P. S. Yu, "Privacy and Robustness in Federated Learning: Attacks and Defenses," arXiv preprint arXiv:2012.06337, 2020.

Journal Articles

 1. Xiaohu Wu & Han Yu. MarS-FL: Enabling competitors to collaborate in federated learning. IEEE Transactions on Big Data, IEEE (2022).
 2. Haizhi Yang, Siyu Jiang, Yueyue Shi, Qianyu Li, Xiaoli Tang, Han Yu & Hengjie Song. Kaplan-Meier Markov network: Learning the distribution of market price by censored data in online advertising. Knowledge-Based Systems, Elsevier (2022).
 3. Zelei Liu, Yuanyuan Chen, Han Yu, Yang Liu & Lizhen Cui. GTG-Shapley: Efficient and accurate participant contribution evaluation in federated learning. ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, vol. 13, no. 4, pp. 60:1-60:21, ACM (2022).
 4. Xu Guo, Han Yu, Boyang Li, Hao Wang, Pengwei Xing, Siwei Feng, Zaiqing Nie & Chunyan Miao. Federated learning for personalized humor recognition. ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, vol. 13, no. 4, pp. 68:1-68:18, ACM (2022).
 5. Yuan-Ai Xie, Jiawen Kang, Dusit Niyato, Nguyen Thi Thanh Van, Nguyen Cong Luong, Zhixin Liu & Han Yu. Securing federated learning: A covert communication-based approach. IEEE Network, IEEE (2022).
 6. Ryan Wen Liu, Maohan Liang, Jiangtian Nie, Yanli Yuan, Zehui Xiong, Han Yu & Nadra Guizani. STMGCN: Mobile edge computing-empowered vessel trajectory prediction using spatio-temporal multi-graph convolutional network. IEEE Transactions on Industrial Informatics, IEEE (2022).
 7. Alysa Ziying Tan, Han Yu, Lizhen Cui & Qiang Yang. Towards personalized federated learning. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, doi:10.1109/TNNLS.2022.3160699, IEEE (2022).
 8. Chen Chen, Lingjuan Lyu, Han Yu & Gang Chen. Practical attribute reconstruction attack against federated learning. IEEE Transactions on Big Data, doi:10.1109/TBDATA.2022.3159236, IEEE (2022).
 9. Sou Ka Lon, Say Ashley & Xu Hong. Unity assumption in audiovisual emotion perception. Frontiers in Neuroscience, Frontiers (2022).
 10. Wei Chong Ng, Wei Yang Bryan Lim, Zehui Xiong, Dusit Niyato, Chunyan Miao, Zhu Han & Dong In Kim. Stochastic coded offloading scheme for unmanned aerial vehicle-assisted edge computing. IEEE Internet of Things Journal, IEEE (2022).
 11. Ryan Wen Liu, Yu Guo, Jiangtian Nie, Qin Hu, Zehui Xiong, Han Yu & Mohsen Guizani. Intelligent edge-enabled efficient multi-source data fusion for autonomous surface vehicles in maritime Internet of Things. IEEE Transactions on Green Communications and Networking, doi:10.1109/TGCN.2022.3158004, IEEE (2022).
 12. Xiaofei Xie, Tianlin Li, Jian Wang, Lei Ma, Qing Guo, Felix Juefei-Xu & Yang Liu. NPC: Neuron path coverage via characterizing decision logic of deep neural networks. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, doi:10.1145/3490489, ACM (2022).
 13. Yihao Huang, Felix Juefei-Xu, Qing Guo, Yang Liu & Geguang Pu. FakeLocator: Robust localization of GAN-based face manipulations. IEEE Transactions on Information Forensics and Security, IEEE (2022).
 14. Yaqin Zhou, Jing Kai Siow, Chenyu Wang, Shangqing Liu & Yang Liu. SPI: Automated identification of security patches via commits. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, vol. 31, no. 1., pp. 13:1-13:27, ACM (2022).
 15. Bo Yang, Xuelin Cao, Chongwen Huang, Yong Liang Guan, Chau Yuen, Marco Di Renzo, Dusit Niyato, Merouane Debbah & Lajos Hanzo. Spectrum learning-aided reconfigurable intelligent surfaces for 'green' 6G networks. IEEE Network, vol. 35, no. 6, pp. 20-26, IEEE (2021).
 16. Wei Yang Bryan Lim, Jer Shyuan Ng, Zehui Xiong, Dusit Niyato, Chunyan Miao & Dong In Kim. Dynamic edge association and resource allocation in self-organizing hierarchical federated learning networks. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, vol. 39, no. 12, pp. 3640-3653, IEEE (2021).
 17. Lotfi Ismail, Dusit Niyato, Sumei Sun, Dinh Thai Hoang, Yonghui Li & Dong In Kim. Protecting multi-function wireless systems from jammers with backscatter assistance: An intelligent strategy. IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 70, no. 11, pp. 11812-11826, IEEE (2021).
 18. Nan Zhao, Aonan Wu, Yiyang Pei, Ying-Chang Liang & Dusit Niyato. Spatial-temporal aggregation graph convolution network for efficient mobile cellular traffic prediction. IEEE Communications Letters, vol. 26, no. 3, pp. 587-591, IEEE (2021).
 19. Yang Liu, Anbu Huang, Yun Luo, He Huang, Youzhi Liu, Yuanyuan Chen, Lican Feng, Tianjian Chen, Han Yu & Qiang Yang. Federated learning-powered visual object detection for safety monitoring. AI Magazine, vol. 42, no. 2, pp. 19-27, AAAI Press (2021).
 20. Yongqing Zheng, Han Yu, Yuliang Shi, Kun Zhang, Shuai Zhen, Lizhen Cui, Cyril Leung & Chunyan Miao. Optimizing smart grid operations from the demand side. AI Magazine, vol. 42, no. 2, pp. 28-37, AAAI Press (2021).
 21. Anxiang Zeng, Han Yu, Qing Da, Yusen Zhan, Yang Yu, Zhihua Zhou & Chunyan Miao. Improving search engine efficiency through contextual factor selection. AI Magazine, vol. 42, no. 2, pp. 50-58, AAAI Press (2021).
 22. Yuan Liu, Xin Zou & Han Yu. 3R Model: A post-purchase context-aware reputation model to mitigate unfair ratings in e-commerce. Knowledge-Based Systems, vol. 231, doi:10.1016/j.knosys.2021.107441, Elsevier (2021).
 23. Shangwei Guo, Tianwei Zhang, Guowen Xu, Han Yu, Tao Xiang & Yang Liu. Byzantine-resilient decentralized stochastic gradient descent. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, doi:10.1109/TCSVT.2021.3116976, IEEE (2021).
 24. Shangwei Guo, Tianwei Zhang, Guowen Xu, Han Yu, Tao Xiang & Yang Liu. Topology-aware differential privacy for decentralized image classification. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, doi:10.1109/TCSVT.2021.3105723, IEEE (2021).
 25. Wei Yang Bryan Lim, Sahil Garg, Zehui Xiong, Yang Zhang, Dusit Niyato, Cyril Leung & Chunyan Miao. UAV-assisted communication efficient federated learning in the era of the artificial intelligence of things. IEEE Network, doi:10.1109/MNET.002.2000334, IEEE (2021).
 26. Guangda Huzhang, Zhen-Jia Pang, Yongqing Gao, Yawen Liu, Weijie Shen, Wen-Ji Zhou, Qianying Lin, Qing Da, An-Xiang Zeng, Han Yu, Yang Yu & Zhi-Hua Zhou. AliExpress Learning-To-Rank: Maximizing online model performance without going online. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, doi:10.1109/TKDE.2021.3098898, IEEE (2021).
 27. Haizhi Yang, Tengyun Wang, Xiaoli Tang, Han Yu, Fei Liu & Hengjie Song, Dynamically optimizing display advertising profits under diverse budget settings. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, doi:10.1109/TKDE.2021.3077699, IEEE (2021).
 28. Yupeng Cheng, Qing Guo, Felix Juefei-Xu, Wei Feng, Shang-wei Lin, Weisi Lin & Yang Liu. Pasadena: Perceptually aware and stealthy adversarial denoise attack. IEEE Transactions on Multimedia, doi:10.1109/TMM.2021.3108009, IEEE (2021).
 29. Shubham Pateria, Budhitama Subagdja, Ah-Hwee Tan & Chai Quek. End-to-End Hierarchical Reinforcement Learning With Integrated Subgoal Discovery. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, doi:10.1109/TNNLS.2021.3087733, IEEE (2021).
 30. Yue Hu , Budhitama Subagdja, Ah-Hwee Tan & Quanjun Yin. Vision-based topological mapping and navigation with self-organizing neural networks. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, doi:10.1109/TNNLS.2021.3084212, IEEE (2021).
 31. Shubham Pateria, Budhitama Subagdja, Ah-Hwee Tan & Chai Quek. Hierarchical reinforcement learning: A comprehensive survey. ACM Computing Surveys, vol. 54, no. 5, 109:1-109:35, ACM (2021). (PREMIA Certificate of Commendation)

Conference Publications

 1. Yanci Zhang & Han Yu, "Towards Verifiable Federated Learning," in Proceedings of the 31st International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI'22), 2022.
 2. Shenglai Zeng, Zonghang Li, Hongfang Yu, Yihong He, Zenglin Xu, Dusit Niyato & Han Yu, "Heterogeneous Federated Learning via Grouped Sequential-to-Parallel Training," in Proceedings of the 27th International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA-22), 2022.
 3. Jiehuang Zhang & Han Yu, "A Methodological Framework for Facilitating Explainable AI Design," in Proceedings of the 14th International Conference on Social Computing and Social Media (SCSM'22), 2022.
 4. Yuanchao Loh, Zichen Chen, Yansong Zhao & Han Yu, "FLAS: A Platform for Studying Attacks on Federated Learning," in Proceedings of the 14th International Conference on Social Computing and Social Media (SCSM'22), 2022.
 5. Zelei Liu, Yuanyuan Chen, Yansong Zhao, Han Yu, Yang Liu, Renyi Bao, Jinpeng Jiang, Zaiqing Nie, Qian Xu & Qiang Yang, "Contribution-Aware Federated Learning for Smart Healthcare," in Proceedings of the 34th Annual Conference on Innovative Applications of Artificial Intelligence (IAAI-22), 2022. (Innovative Application Award)
 6. Xiaojie Guo, Shugen Wang, Hanqing Zhao, Shiliang Diao, Jiajia Chen, Zhuoye Ding, Zhen He, Yun Xiao, Bo Long, Han Yu & Lingfei Wu, "Intelligent Online Selling Point Extraction for E-Commerce Recommendation," in Proceedings of the 34th Annual Conference on Innovative Applications of Artificial Intelligence (IAAI-22), 2022. (Innovative Application Award)
 7. Xueying Zhang, Yanyan Zou, Hainan Zhang, Jing Zhou, Shiliang Diao, Jiajia Chen, Zhuoye Ding, Zhen He, Xueqi He, Yun Xiao, Bo Long, Han Yu & Lingfei Wu, "Automatic Product Copywriting for E-Commerce," in Proceedings of the 34th Annual Conference on Innovative Applications of Artificial Intelligence (IAAI-22), 2022. (Innovative Application Award)
 8. Heng-Yi Li, Yabo Ni, Anxiang Zeng, Han Yu & Chunyan Miao, "Prior-Guided Transfer Learning for Enhancing Item Representation in E-commerce," in Proceedings of the 34th Annual Conference on Innovative Applications of Artificial Intelligence (IAAI-22), 2022. (Innovative Application Award)
 9. Daifei Feng, Cicilia Helena, Wei Yang Bryan Lim, Jer Shyuan Ng, Hongchao Jiang, Zehui Xiong, Jiawen Kang, Han Yu, Dusit Niyato & Chunyan Miao, "CrowdFL: A Marketplace for Crowdsourced Federated Learning," in Proceedings of the 36th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-22), 2022.
 10. Xuan Rong Zane Ho, Wei Yang Bryan Lim, Hongchao Jiang, Jer Shyuan Ng, Han Yu, Zehui Xiong, Dusit Niyato and Chunyan Miao, "Dynamic Incentive Mechanism Design for COVID-19 Social Distancing," in Proceedings of the 36th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-22), 2022.
 11. Wei Yang Bryan Lim, Jer Shyuan Ng, Zehui Xiong, Sahil Garg, Yang Zhang, Dusit Niyato & Chunyan Miao, "Dynamic edge association in hierarchical federated learning networks," in Proceedings of the 20th IEEE International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications (TrustCom'21), 2021. (Best Paper Award)
 12. Haizhi Yang, Tengyun Wang, Xiaoli Tang, Qianyu Li, Yueyue Shi, Siyu Jiang, Han Yu & Hengjie Song, "Multi-task Learning for Bias-Free Joint CTR Prediction and Market Price Modeling in Online Advertising," in Proceedings of the 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM'21), 2021.
 13. Yihao Huang, Qing Guo , Felix Juefei-Xu, Lei Ma, Weikai Miao, Yang Liu & Geguang Pu, "AdvFilter: Predictive Perturbation-aware Filtering against Adversarial Attack via Multi-domain Learning," in Proceedings of the 29th ACM International Conference on Multimedia (MM'21), 2021.
 14. Qing Guo, Xiaoguang Li, Felix Juefei-Xu, Hongkai Yu, Yang Liu & Song Wang, "JPGNet: Joint Predictive Filtering and Generative Network for Image Inpainting," in Proceedings of the 29th ACM International Conference on Multimedia (MM'21), 2021.
 15. Pye Sone Kyaw & Han Yu, "Personalised Federated Learning: A Combinational Approach," in Proceedings of the 1st International Student Conference on Artificial Intelligence (STCAI'21), 2021. (Best Paper Award)
 16. Binyu Tian, Felix Juefei-Xu, Qing Guo, Xiaofei Xie, Xiaohong Li & Yang Liu, "AVA: Adversarial Vignetting Attack against Visual Recognition," in Proceedings of the 30th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI'21), 2021.
 17. Xianshuai Cao, Yuliang Shi, Han Yu, Jihu Wang, Xinjun Wang, Zhongmin Yan & Zhiyong Chen, "DEKR: Description Enhanced Knowledge Graph for Machine Learning Method Recommendation," in Proceedings of the 44th ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR'21), 2021.
 18. Shangqing Liu, Yu Chen, Xiaofei Xie, Jing Kai Siow & Yang Liu, "Retrieval-Augmented Generation for Code Summarization via Hybrid GNN," in Proceedings of the 9th International Conference on Learning Representation (ICLR'21), 2021.
 19. Qing Guo, Ziyi Cheng, Felix Juefei-Xu, Lei Ma, Xiaofei Xie, Yang Liu & Jianjun Zhao, "Learning to Adversarially Blur Visual Object Tracking," in Proceedings of the 2021 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV'21), 2021.
 20. Chang Liu, Han Yu, Zhiqi Shen, Ian Dixon, Yingxue Yu, Zhanning Gao, Pan Wang, Peiran Ren, Xuansong Xie, Lizhen Cui & Chunyan Miao, "Enhancing Viewing Experience of Generated Visual Storylines for Promotional Videos," in Proceedings of the 2021 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME'21), 2021.
 21. Chang Liu, Han Yu, Boyang Li, Zhiqi Shen, Zhanning Gao, Peiran Ren, Xuansong Xie, Lizhen Cui & Chunyan Miao, "Noise-resistant Deep Metric Learning with Ranking-based Instance Selection," in Proceedings of the 2021 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'21), 2021. (PREMIA Best Student Paper Runners Up Award)
 22. Wei Gao, Shangwei Guo, Tianwei Zhang, Han Qin, Yonggang Wen & Yang Liu, "Privacy-preserving Collaborative Learning with Automatic Transformation Search," in Proceedings of the 2021 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'21), 2021.
 23. Lan Fu, Changqing Zhou, Qing Guo, Felix Juefei-Xu, Hongkai Yu, Wei Feng, Yang Liu & Song Wang, "Auto-Exposure Fusion for Single-Image Shadow Removal," in Proceedings of the 2021 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'21), 2021.
 24. Xiaofei Xie, Wenbo Guo, Lei Ma, Wei Le, Jian Wang, Lingjun Zhou, Yang Liu & Xinyu Xing, "RNNRepair: Automatic RNN Repair via Model-based Analysis," in Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning (ICML-21), 2021.
 25. Xu Guo, Boyang Li, Han Yu & Chunyan Miao, "Latent-Optimized Adversarial Neural Transfer for Sarcasm Detection," in Proceedings of the 2021 Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL-HLT'21), 2021. (PREMIA Best Presentation Award)